image

In het kader van deze intellectuele output zal een beleidsdocument worden opgesteld waarin de beleidslessen uit de projectervaringen van de partners worden verwerkt en kritieke stappen worden vastgesteld om de ontwikkeling van basisvaardigheden van migrantenvrouwen en hun integratie in een leven lang leren te ondersteunen.

Het beleidsdocument zal een aantal belangrijke aanbevelingen formuleren op basis van de resultaten die in het kader van het project zijn ontwikkeld. Er zal worden nagegaan wat de kostenvoordelen zijn van een opleiding op hoog niveau voor leraren in de volwasseneneducatie, zodat zij de moeilijkst te bereiken doelgroepen kunnen reïntegreren in levenslang leren. In het document zal ook worden ingegaan op de essentiële rol die passende opleidingsprogramma’s voor zowel personeel in de volwasseneneducatie als migranten spelen bij het bereiken van hoogwaardige leerresultaten, vooral wanneer wordt gewerkt met groepen die zich in de marge van het aanbod bevinden, zoals migrantenvrouwen die wegens gezins- en zorgverplichtingen ver verwijderd zijn van onderwijs en opleiding, waar de dagelijkse formele aanpak ontoereikend is om in de vaardigheidsbehoeften te voorzien.

In dit document zullen de sterke en zwakke punten van de gebruikte methodologie en de relevantie van de in elke lokale context ontwikkelde instrumenten en middelen worden beoordeeld. In dit document zal het mainstreamingpotentieel van de projectresultaten worden beoordeeld. Het beleidsdocument zal de ervaringen van de projectpartners in 6 verschillende landen onderzoeken en op basis daarvan aanbevelingen doen voor beleidsveranderingen.