ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Η κοινοπραξία αποτελείται από 6 εταίρους που εκπροσωπούν 6 κράτη μέλη και συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων σχετικές/ους με το εύρος και τους στόχους του έργου WINGS. Υπάρχει εκπροσώπηση από διαφορετικούς τύπους οργανισμών – πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων, κέντρα κατάρτισης, εταίροι με διαθεματική εξειδίκευση στη μετανάστευση και ενδυνάμωση των γυναικών, και ειδικοί στην τεχνολογία – καθώς και μια καλή γεωγραφική κατανομή εταίρων για τη διασφάλιση ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων. Η επιλογή των εταίρων στοχεύει: στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου με προσεκτική επιλογή εταίρων και στη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας ολόκληρου του έργου με βάση τις δεξιότητες των εταίρων. Επίσης θα εμπλουτίσουν το έργο με νέες ιδέες και μεθοδολογίες που προέρχονται από την ομάδα του διατομεακού έργου. Ακόμα η συμμετοχή εταίρων από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα θα διασφαλίσει την δυνατότητα μεταφοράς και συγκέντρωση των πόρων που έχουν αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο.
image
image
image